Follow Us:

Copyrights

E drejta e autorit

Ne ju ndihmojmë që
të merrni shërbimet më të mira

Krijoni autenticitet të markës:

Ju i jepni vlerë markës tuaj dhe i krijoni një identitet specifik. Marka juaj bëhet më e njohur dhe unike, duke vendosur reputacionin e saj në treg.

Krijon bazë dhe mbrojtje ligjore:

Në çdo rast ku ju konstatoni shkelje të të drejtave tuaja si pronar legjitim i markës, si vjedhje, përdorim pa leje apo çdo veprim jashtë parashikimit ligjor, ju i drejtoheni organeve kompetente (IMT, Prokurori, Gjykatë, etj.).